Support Ukraine
тел. 249-6900 275-1646 270-0564
ИНТЕРФОТО
Главная Каталог товаров Статьи О компании Контакты Где купить Новости Где купить оптику
 
 
Мир фото-туризма
TopPhoto.ru - рейтинг фоторесурсов
Яндекс цитирования
Покриття зiр Мiсяцем

В своему русi по орбiтi у просторi Мiсяць, iнколи опиняеться мiж якоюсь з зiрок i Землею. В цьому випадку диск Мiсяця закривае вiд земного спостерiгача зорю. З Землi ми бачимо, як Мiсяць рухаеться серед зiрок з заходу на схiд з середньою швидкiстю 13.2 градусiв за добу, часом закривае ту чи iншу зiрку. Мiсяць нiби-то наповзае на зорю i вона зникае за його краем, вiдбуваеться покриття. Через деякий час Мiсяць сповзае з зорi i вона з'являеться на протилежному краi диска, спостерiгач бачить вiдкриття.

Фiзично це те ж саме явище, яке ми спостерiгаемо при сонячних затемненнях, Мiсяць так само виконуе роль екрана на шляху променiв зорi, як це вiдбуваеться в свiтлi Сонця пiд час затемнень, на Землю вiд нього падае тiнь. Рiзниця полягае у тому, що зоря набагато далi за Сонце тiнь вiд Мiсяця являе собою цилiндр а не конус. Дiаметр тiнi на поверхнi Землi при затемненi зорi дорiвнюе дiаметру Мiсяця i становить 3476 км (при повних сонячних затемненнях дiаметр тiнi - 100 км), тому покриття зорi доступне для спостереження з набагато бiльшоi частини Земноi кулi, чим повне сонячне затемнення. Крiм того ми бачимо зорi як точки навiть у телескопи з великим збiльшенням, тому зникнення зорi за Мiсячним краем i ii поява з-за нього вiдбуваеться майже миттево.

Пiд час покриття (вiдкриття) зоря знаходиться бiля темного краю диска Мiсяця, де сяйво вiд його освiтленоi частини створюе свiтлий фон, внаслiдок чого зоря виглядае значно слабшою нiж на темному небi. .Чим бiльше збiльшення телескопу тим темнiшим ми бачимо його поле зору, тому при великих збiльшеннях бiля Мiсяця можна розгледiти досить слабкi зорi. Яскравi зорi, моменти часу для спостережень яких наведено в таблицi, можна спостерiгати в шкiльнi телескопи, бiноклi, а зорi яскравiшi першоi зоряноi величини в момент згасання чи появи видно неозброеним оком. Найбiльш яскравi зорi можна розгледiти в телескоп i бiля свiтлого краю Мiсячного диска, але такi спостереження е досить складними.

Для зiрок до 5.5 зоряноi величини, якi можна спостерiгати в 2004-2005 учбовому роцi на територii Украiни, в таблицi - 2 наведенi даннi: дата спостереження, зоря (прийняте скорочення), ii зоряна величина. Для 33 так званих опорних пунктiв, за якi прийнято центри мiст, наведеннi: явище, момент по Киiвському часу i Z - кут положення. Таблиця - 1 мiстить деякi вiдомостi про зорi: iх назву, номер по зодiакальному каталогу Робертсона, екваторiальнi координати. В графi явище (таблиця - 2), позначено тип покриття чи вiдкриття: пт, вт - покриття i вiдкриття на темному краi, пд, вд - покриття, вiдкриття майже дотичне, тобто зоря покриваеться на малий промiжок часу, або зникае лише на якусь мить. Мiсяць в своему русi, нiби торкаеться зорi. Таке вiдбуваеться, коли пункт на поверхнi Землi знаходиться поблизу границi покриття. У цьому разi спостереження в пунктi, який знаходиться навiть недалеко вiд опорного пункту може дати суттеву рiзницю в моментi часу явища i кутi положення. Якщо спостерiгач знаходиться по iнших бiк границi тiнi, то побачить як Мiсяць пройде поблизу зорi, однак покриття не вiдбудеться.

Кути положення Z, вiдлiчують при центрi Мiсячного диску вiд напряму на зенiт вертикалу, проти годинниковоi стрiлки до радiуса, спрямованого в точку де вiдбудеться явище (див.мал. ). Кути положень необхiднi при спостереженнях з iнструментами, якi мають мале поле зору. Особливо важливо знати кути положення пiд час спостереження вiдкриття, коли необхiдно заздалегiдь спрямувати телескоп на дiлянку Мiсячного краю де вiдбудеться поява зорi. На малюнку 1 зображено Мiсяць i кут положення на момент вiдкриття зорi 76 Близнят, яку можна спостерiгати в Киевi 30 листопада 2004 р.

Спостерiгач, що знаходиться поблизу опорного пункту може скористатись табличними значеннями часу i кута положення для даного пункту. При спостереженнях в пунктах значно вiддалених вiд мiст, що поданi в таблицi, можна лiнiйною iнтерполяцiею чи екстраполяцiею по значенням для найближчих до спостерiгача опорних пунктiв, визначити момент часу i кут положення для мiсця спостережень. Вiдсутнiсть в тому чи iншому опорному пунктi значень часу i кута положення, означае, що вiн знаходиться за межею смуги покриття, або умови в ньому не придатнi для спостережень: Мiсяць низько над горизонтом, небо дуже свiтле пiд час вечiрньоi чи ранковоi зорi.

Мета спостережень покриттiв (вiдкриттiв) проста необхiдно як можна точнiше зафiксувати момент часу явища (з похибкою не бiльше 0.1 сек). Для спостережень необхiдно користуватись годинником з вiдомою поправкою або секундомiром, який запускають чи зупиняють за сигналами точного часу. Обов&'язково вiдлiк часу виправляють за хiд годинника (секундомiра), який визначають як до спостережень так i пiсля iх проведення.

Методика спостережень покриттiв зiр Мiсяцем викладена в iнструкцii, надрукованiй у постiйнiй частинi "Астрономического календаря" ( див.: Астрономический календарь. Постоянная часть. - М.: Наука, 1981. -- с.437-443). Там же на сторiнцi ... поданi рекомендацii, як органiзувати службу часу спостерiгача.

Спостереження покриттiв зiр Мiсяцем, якщо вони виконуються регулярно iз достатньою точнiстю, мають важливе наукове значення. Обробка результатiв спостережень дае цiнний матерiал для уточнення теорii руху Мiсяця, рельефу його крайовоi зони, нерiвномiрностi обертання Землi та iнше. Розвиток новiтнiх технологiй дали можливiсть створення чутливих регiструючих приладiв: ПЗЗ - матриць, фотопомножувачiв, застосування яких для спостережень зробили можливим одержувати моменти часу с точнiстю до 0.05 сек. Внаслiдок дифракцii свiтлових променiв вiд зорi на край Мiсячного диску в момент ii зникнення (появи) виникають коливання iнтенсивностi свiтового потоку, який регiструе фотопомножувач. Математична обробка змiн iнтенсивностi дае можливiсть виявити такi ефекти, як розподiл яскравостi по диску зорi i кратнiсть ( для дуже тiсних систем) i розташування компонентiв зорi у просторi.

Покриття планет, якi можна спостерiгати в Украiнi 2004-2005 учбовому роцi не вiдбудуться.

Результати спостережень покриттiв зiр Мiсяцем доцiльно надсилати до Астрономiчноi обсерваторii Киiвського нацiонального унiверситету Тараса Шевченка, де iх збирають i оброблюють ( 04053, Киiв - 53, вул. Обсерваторна, 3, Астрономiчна обсерваторiя Киiвського нацiонального унiверситету Тараса Шевченка).

Зорi до 5.5 зоряноi величини, покpиття яких можна спостерiгати в Украiнi в 2004 - 2005 учбовому роци

Таблиця-1
Позначення зорi Номер зорi за каталогом ZC Назва зорi Зоряна величина Пряме сходження a 2000.0 Схилення d 2000.0
p Ari 416 42 p Овна 5.4m 2h 49m 18s +17° 28.9´
63 Ari 487 63 Овна 5.2 3 22 45 +20 44.5
136 Tau 890 136 Тельця 4.5 5 53 20 +27 36.7
49 Aur 1008 49 Вiзничого 5.0 6 35 12 +28 01.3
76 Gem 1169 76 c Близнят 5.4 7 44 07 +25 47.1
a Sco 2366 21 a Скорпiона 1.2 16 29 24 - 26 25.9
y2 Aqr 3425 93 y2 Водолiя 4.6 23 17 54 - 9 11.0
y3 Aqr 3428 95 y3 Водолiя 5.2 23 18 58 - 9 36.6
27 Psc 3526 27 Риб 5.1 23 58 40 - 3 33.4

Покpиття зip Мiсяцем

Таблиця-2
Дата Зоря, зоряна величина Явище Момент часу Кут Z Явище Момент часу Кут Z Явище Момент часу Кут Z
2004 Ужгород Львiв Ковель
Листопад 20 y2 Aqr 4.6m пт 18h22.6m пт 18h25.1m пт 18h28.4m 359°
Листопад 20 y3 Aqr 5.2 пт 18 23.4 147 пд 18 29.7 148 пд 18 30.1 144
Листопад 30 76 Gem 5.4 вт 22 18.8 257 вт 22 22.3 259 вт 22 26.9 262
Гpудень 18 27 Psc 5.1 пт 21 42.4 23 пт 21 43.5 21 вт 21 43.7 19
2005р.
Сiчень 18 p Ari 5.4 пт 18 57.8 57 пт 19 1.9 53 пт 19 4.9 48
Лютий 15 63 Ari 5.3 пт 19 1.2 52 пт 19 4.4 48 пт 19 6.1 44
Беpезень 18 136 Tau 4.5 пт 0 37.5 46 пт 0 35.8 44 пт 0 33.9 41
20 76 Gem 5.4 пт 2 30.5 78 пт 2 27.8 77 пт 2 25.1 75
2004 р. Тернопiль Чернiвцi Рiвне
Листопад 20 y2 Aqr 4.6 пт 18 23.9 7 пт 18 20.9 11 пт 18 26.4 4
Листопад 30 76 Gem 5.4 вт 22 20.1 254 вд 22 13.8 246 вт 22 24.1 257
Гpудень 18 27 Psc 5.1 пт 21 44.7 23 пт 21 45.3 26 пт 21 44.8 21
2005р.
Сiчень 18 p Ari 5.4 пт 19 3.5 53 пт 19 2.1 57 пт 19 5.8 49
Лютий 15 63 Ari 5.3 пт 19 6.8 47 пт 19 7.1 49 пт 19 8.1 44
Беpезень 18 136 Tau 4.5 пт 0 36.2 42 пт 0 37.9 43 пт 0 34.8 41
2004 Хмельницький Вiнниця Коростень
Листопад 20 y2 Aqr 4.6 пт 18 23.5 9 пт 19 23.2 12 пт 19 26.9 8
Листопад 30 76 Gem 5.4 вт 22 18.4 250 вд 22 15.7 246 вт 22 24.2 254
Гpудень 18 27 Psc 5.1 пт 21 45.7 23 пт 21 46.7 25 пт 21 46.2 21
2005р.
Сiчень 18 p Ari 5.4 пт 19 5.1 53 пт 19 6.9 54 пт 19 9.3 48
Лютий 15 63 Ari 5.3 пт 19 8.9 46 пт 19 11.3 46 пт 19 11.8 41
Беpезень 18 136 Tau 4.5 пт 0 6.4 41 пт 0 36.6 40 пт 0 34.4 38
2004 р. Житомир Iзмаiл Умань
Листопад 20 y2 Aqr 4.6 пт 18 25.5 9 пт 18 15.2 23 пт 18 22.7 15
Листопад 30 76 Gem 5.4 вт 22 21.1 252 -- --- -- -- --- --
Гpудень 18 27 Psc 5.1 пт 21 46.5 23 пт 21 49.2 34 пт 21 48.1 26
2005 р.
Сiчень 18 p Ari 5.4 пт 19 8.4 51 пт 19 3.3 66 пт 19 8.9 54
Лютий 15 63 Ari 5.3 пт 19 11.7 44 пт 19 12.9 53 пт 19 14.1 45
Беpезень 18 136 Tau 4.5 пт 0 35.3 39 -- --- -- -- --- --
Квiтень 27 a Sco 1.2 -- --- -- вт 1 22.9 327 -- --- --
2004 р. Киiв Одеса Чернiгiв
Листопад 20 y2 2 Aqr 4.6 пт 18 26.1 12 пт 18 18.4 21 пт 18 28.3 9
30 76 Gem 5.4 вт 22 20.5 247 -- --- -- вт 22 25.3 251
Гpудень 18 27 Psc 5.1 пт 21 47.5 23 пт 21 49.9 32 пт 21 47.6 22
2005 р.
Сiчень 18 p Ari 5.4 пт 19 11.1 50 пт 19 7.5 61 пт 19 13.4 46
Лютий 15 63 Ari 5.3 пт 19 14.4 42 пт 19 15.7 50 пт 19 15.7 39
Беpезень 18 136 Tau 4.5 пт 0 35.0 37 -- --- -- пт 0 33.7 36
Квiтень 27 a Sco 1.2 -- --- -- вт 1 24.4 329 -- --- --
2004 р. Черкаси Кiровоград Прилуки
Листопад 20 y2 Aqr 4.6 пт 18 24.7 16 пт 18 23.0 18 пт 18 26.9 13
Листопад 30 76 Gem 5.4 -- --- -- -- --- -- вд 22 19.4 243
Гpудень 18 27 Psc 5.1 пт 21 48.9 26 пт 21 49.6 28 пт 21 48.5 23
2005 р.
Сiчень 18 p Ari 5.4 пт 19 12.3 51 пт 19 11.7 54 пт 19 13.9 49
Лютий 15 63 Ari 5.3 пт 19 16.9 43 пт 19 17.4 44 пт 19 17.2 40
2004 р. Херсон Кривий Рiг Шостка
Листопад 20 y2 Aqr 4.6 пт 18 19.7 22 пт 18 22.5 21 пт 18 29.5 12
Листопад 30 76 Gem 5.4 -- -- -- -- -- -- пт 22 25.7 249
Гpудень 18 27 Psc 5.1 пт 21 51.2 32 пт 21 50.7 30 -- -- --
2005 р.
Сiчень 18 p Ari 5.4 пт 19 10.8 59 пт 19 12.9 55 пт 19 16.6 44
Лютий 15 63 Ari 5.3 пт 19 18.8 48 пт 19 19.3 45 пт 19 18.7 37
Квiтень 27 a Sco 1.2 вт 1 26.3 330 вт 1 26.4 332 -- -- --
2004 р. Сiмферополь Полтава Суми
Листопад 20 y2 Aqr 4.6 пт 18 17.7 28 пт 18 26.0 18 пт 18 28.4 15
Листопад 30 76 Gem 5.4 -- -- -- -- -- -- вд 22 18.3 238
Гpудень 18 27 Psc 5.1 пт 21 53.8 38 -- --- -- -- --- --
2005 р.
Сiчень 18 p Ari 5.4 пт 19 12.6 62 пт 19 16.1 50 пт 19 17.5 46
Лютий 15 63 Ari 5.3 пт 19 22.7 51 пт 19 20.6 41 пт 19 20.6 38
Квiтень 27 a Sco 1.2 вт 1 29.0 328 -- -- -- -- -- --
2004 р. Днiпропетровськ Запорiжжя Мелiтополь
Листопад 20 y2 Aqr 4.6 пт 18 24.4 21 пт 18 23.4 22 пт 18 21.8 25
2005 р.
Сiчень 18 p Ari 5.4 пт 19 16.1 53 пт 19 15.9 55 пт 19 15.7 57
Лютий 15 63 Ari 5.3 пт 19 21.7 43 пт 19 22.3 44 пт 19 23.2 46
Квiтень 27 a Sco 1.2 вт 1 27.7 333 вт 1 28.3 332 вт 1 29.1 331
2004 р. Харкiв Керч Марiуполь
Листопад 20 y2 Aqr 4.6 пт 18 27.6 18 пт 18 20.2 28 пт 18 23.8 25
2005р.
Сiчень 18 p Ari 5.4 пт 19 18.9 48 пт 19 17.2 60 пт 19 19.6 55
Лютий 15 63 Ari 5.3 пт 19 22.8 39 пт 19 26.3 48 пт 19 26.4 44
Квiтень 27 a Sco 1.2 -- -- -- вт 1 31.5 329 вт 1 31.3 332
2004 р. Славянськ Донецьк Луганськ
Листопад 20 y2 Aqr 4.6 пт 18 26.6 23 пт 18 25.4 24 пт 18 27.3 24
2005р.
Сiчень 18 p Ari 5.4 пт 19 20.4 50 пт 19 20.3 52 пт 19 23.0 50
Лютий 15 63 Ari 5.3 пт 19 25.4 41 пт 19 26.1 42 пт 19 27.9 41
Беpезень 18 49 Aur 5.1 пт 17 54.4 82 пт 17 53.8 86 пт 17 57.2 79
Квiтень 27 aSco 1.2 -- -- -- вт 1 30.8 334 вт 1 31.9 335
Rare disease day
 
 
Главная | Каталог товаров | Статьи | О компании | Контакты | Где купить | Новости | Где купить оптику |
 
   
 
© ООО "Интерфото" 2002-2011.