Support Ukraine
тел. 249-6900 275-1646 270-0564
ИНТЕРФОТО
Главная Каталог товаров Статьи О компании Контакты Где купить Новости Где купить оптику
 
 
Мир фото-туризма
TopPhoto.ru - рейтинг фоторесурсов
Яндекс цитирования
Задачi i запитання з астрономii

Метою нашого невеликого задачника е закрiплення знань з астрономii i фiзики. Любителi астрономii зможуть перевiрити своi знання в рiзних роздiлах астрономii. Завдання подiленi на п'ять груп, якi рiзняться за характером i складнiстю. Запитання з загальноi астрономii - вмiщують запитання описуючого характеру астрономiчних явищ, з iсторii астрономii, з знань зоряного неба i Сонячноi системи. Задачi i запитання для допитливих - цi завдання можна виконати, використовуючи знання з загальноi географii i фiзики. Задачi пiдвищеноi складностi потребують грунтовних знань з астрономii, а також додаткових знань, якi можна одержати з календаря-довiдника чи з лiтератури, список якоi наведено в кiнцi довiдника.

В деяких задачах не подаються даннi необхiднi для iх рiшення. Це зроблено навмисно з метою , що читач самостiйно знайде необхiднi даннi з нашого довiдника, або виконае нескладнi вимiрювання для iх одержання. Зрозумiло, що всi величини, якi необхiднi для розв'язання задач необхiдно брати з однаковою точнiстю. Так якщо координати мiсця взяти з точнiстю до 1´ то нема сенсу брати координати зорi з точнiстю 1" , як вони поданi в каталозi зiр.

В кiнцi календаря-довiдника наведенi вiдповiдi до запропонованих задач. Якщо вiдповiдь на запитання чи задачу, на наш погляд, не викличе у читача складностi, або ii можна знайти в довiднику чи перевiрити, виконавши нескладнi спостереження, то для цих вправ вiдповiдi не наводяться. Частина завдань взята iз збiрника Б.А.Воронцов-Вельямiнов "Сборник задач и практических упражнений по астрономии" изд. Наука.

  Запитання з загальноi астрономii

 1. Яка найбiльша планета Сонячноi системи? найменша?
 2. Хто з астрономiв вiдкрив планету Уран?
 3. Яка зоряна величина Полярноi зорi?
 4. Зростае чи зменшуеться Мiсяць, коли опуклiсть його серпа розташована праворуч вiд дiаметра, з'еднуючого кiнцi серпа? Коли вона розташована лiворуч вiд цього дiаметра? (Спостерiгач знаходиться в пiвнiчнiй пiвкулi).
 5. Яке сузiр'я складаеться з двох окремих частин?
 6. Якi ознаки вiдрiзняють часткове затемнення Мiсяця вiд його звичайних фаз?
 7. В якому сузiр'i знаходиться Пiвденний полюс свiту?

  Задачi i запитання для допитливих

 8. На якiй вiдстанi вiд ока необхiдно помiстити копiйку щоб вона як раз закрила собою Мiсяць або Сонце? Середнiй кутовий радiус Мiсяця чи Сонця дорiвнюе 15´30".
 9. Потяг рухаеться вздовж земного екватора без зупинок iз швидкiстю 100 км/год. За який час вiн обiйде навколо Землi?
 10. Чи може вiдбутися проходження Марса по диску Сонця? проходження Меркурiя? проходження Юпiтера?
 11. Яке значення мае швидкiсть Землi навколо Сонця, якщо уявити що цей рух вiдбуваеться рiвномiрно по колу радiус якого дорiвнюе 1 астрономiчноi одиницi?
 12. Чи може вiдбутися покриття Юпiтера Мiсяцем пiд час затемнення Мiсяця? Венери?

  Задачi з фiзики з елементами астрономii

 13. Рiзниця довгот двох мiсць дорiвнюе рiзницi якого часу - сонячного чи зоряного?
 14. Середнiй сонячний хронометр виставлено по точному часу в Харковi перевезений у Львiв. Яка у нього буде поправка вiдносно львiвського середнього часу?
 15. З якою швидкiстю рухаеться Киiв внаслiдок добового обертання Землi?
 16. На якiй широтi вiдхилення до сходу тiла, яке падае з деякоi висоти буде найбiльшим?
 17. Визначити радiус Землi, якщо з гори висотою 1400 м пониження горизонту складае 1°12´ Рефракцiю в земнiй атмосферi не враховувати.
 18. Яка величина вiдцентрового прискорення тiла, яке знаходиться на земному екваторi на рiвнi моря?

  Задачi з астрономii

 19. Коли (приблизно) сходить зоря, яка мiсяцем ранiше сходила о 22 годинi?
 20. Зобразити на кресленнi небесну сферу: 1) в проекцii на площину горизонту; 2) в проекцii на площину екватора; 3) в проекцii на площину меридiана.
 21. Визначити зенiтну вiдстань полюсу свiту в Киевi? в своему мiстi?
 22. Полярна зоря знаходиться вiд полюсу свiту на вiдстанi 58´. Чому дорiвнюе ii схилення?
 23. Чому дорiвнюе годинний кут i азимут зенiту?
 24. Прямi пiднесення зiрок, дорiвнюють 284°15´17", 17°57´01", 191°13´59", визначити в годинах, хвилинах i секундах.
 25. Чому дорiвнюе мiсцевий зоряний час, якщо зоря що мае пряме пiднесення a1 = 3h59m50s знаходиться в годинному кутi t1 = 87°03´18", в той час як друга зiрка, що мае a2 =19h50m35s мае годинний кут t2 = 209°21´54", а третя зiрка a3 = 11h25m17s на той час мае схiдний годинний кут t3 = -24°18´31"?
 26. Який годинний кут буде мати зiрка, пряме пiднесення якоi дорiвнюе 5h01m36s, як що на той час зоря що мае a = 15h07m22s знаходиться в годинному кутi t = 245°51´45"?
 27. Якщо застосовувати окуляр з об'ективом що мае фокусну вiдстань 1м одержуемо збiльшення в 50 разiв. Яке збiльшення дае той самий окуляр з об'ективом, що мае фокусну вiдстань 5м?

  Задачi пiдвищеноi складностi

 28. Який буде Киiвський час в момент верхньоi кульмiнацii зорi Спiка a Vir в Киевi 22 березня 2005 р?
 29. Визначити вiдстань мiж зiрками Вега i Альтаiр уздовж дуги великого кола, що проходить через цi зорi. a Lyr (a = 18h36m56s.3, d = +38°47´01"), a Aql (a = 19h50m47s.0, d = +8?52?06?).
 30. Обчислити зенiтну вiдстань i азимут Регула a Leo (a = 10h08m.4, d = +11°58´) в Киевi (l = 2h02m.0, j = 50°27´) для моменту зоряного часу s = 5h23m.8.
 31. В Чернiговi 8 вересня 2004 р. о 21 год 30 хв за Киiвським часом спостерiгався об'ект на висотi 49°24´ в азимутi 260°40´. Обчислити екваторiальнi координати i визначити що це був за об'ект?
Rare disease day
 
 
Главная | Каталог товаров | Статьи | О компании | Контакты | Где купить | Новости | Где купить оптику |
 
   
 
© ООО "Интерфото" 2002-2011.